төрсөн эгч
нэг эцэг эхээс төрсөн насаар ах эмэгтэй