ЭВЭР III
/ хуучирсан /

Сэтгэл санааны өвчин - Доторх эврийг эмээр гаргаюу. Монголын эртний тулгуур дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЭВЭР I

ЭВЭР II