ЭВЭРЖҮҮ

1. Эвэр шиг байдалтай: эвэржүү болох (эвэр шиг байдалтай болох);


2. Эвэрлэг.