эвдэрхий цуцархай
юмны эвдэрч бүрэн бүтэн чанар нь алдагдсан байдал