эвээр нь нийлүүлэх
эвдэрсэн юмыг хуучин байдлаар нь болгох