эвд нь оруулах
салсан, эвдэрсэн юмыг хэвийн болгох