эв дүй
а. Юмны таарах тохирох байдал; б. Юм хийх ур ухаан