эвийн эхэнд тос эвдрэлийн эхэнд цус
/ зүйр цэцэн үг /
эвтэй найртай байдлыг эрхэмлэ гэсэн санаа