эв таарах
а. Хүмүүсийн сэтгэл санаа, үйл ажиллагаа нийцэх; б. Нөхцөл бололцоо гарах