ШОГОЛТОЙ

Шоголд хийсэн: шоголтой ном (жижиг хайрцагтай ном) - Зэгсэн том гүнгэрваа, урт шоголтой хоёр дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан.