ШОГЧЛОХ

Хошигнох, наргиан болгох: шогчлон зурах (наргиан болгон зурах).