ШИРДМЭЛ

Шир будагтай: ширдмэл бөс (шир будагтай даавуу), ширдмэл ваадан (шир будагтай дэлгэрэнгүй...

ширдмэл бөс шир будагтай даавуу
ширдмэл ваадан шир будагтай ваадан