ШАРВААН II:

урваан шарваан (үнэнч бус байдал).

урваан шарваан үнэнч бус байдал
Ижил үг:

ШАРВААН I