ШАРАМ

1. Хурц, бүгчим халуун илч: шармаар: шарам халуун (хурц бүгчим халуун):


2. Усаар шингэлсэн сүүт ундаа; хярам.