ШАРАЛХУУЛАХ

Шаралхах зан гаргуулах, хор шарыг нь хөдөлгөх.