шар хөөрөх ~ шар нь хөөрөх
а. Шар хусах; б. Уур омог нь бадрах