шар сэмжлэх
нас ахиснаа үл тоомсорлон, шалиг зан гаргах