шар нар бор хоног өнгөрүүлэх
амь зуулга тааруухан байх, тааруухан амьдрах