ШАНАГАЛУУЛАХ

Шанагаар утгуулах: будаа шанагалуулах (будааг шанагаар утгуулах).