ШАНАГАЛАХ

1. Шанагаар утган авах: сүү шанагалах (сүү шанагаар утган авах), ус шанагалах (ус дэлгэрэнгүй...


2. Юмыг шанагаар хэмжих: будаа шанагалах (будаа шанагаар хэмжих), тариа шанагалах (тариа шанагаар хэмжих) - Тэр дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.

сүү шанагалах сүү шанагаар утган авах
ус шанагалах ус шанагаар утган авах
будаа шанагалах будаа шанагаар хэмжих
тариа шанагалах тариа шанагаар хэмжих