ШАНААРХАГ

Өргөн шанаатай, шанаа ихтэй: шанаархаг хүн (шанаа ихтэй хүн).