ШАЛАЙХ

Назгай болох, бие нозоорох, залхуу хүрэх: бие шалайх (бие нозоорох, залхуу хүрэх), өмд дэлгэрэнгүй... (өмд шалхайх).

бие шалайх бие нозоорох, залхуу хүрэх
өмд шалайх өмд шалхайх