ШАГШИХ

1. Шаазгай зэрэг амьтны шаг шаг гэж дуугарах: шаазгай шагших (шаазгай шаг шаг гэж дуугарах);


2. Олноороо магтах: шагшин гайхах (олноороо магтан гайхах) - Бух дархан маань улам их уран болж ирлээ гэж тэр сүхийг нь хүн бүр дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Заан Залуудай., шагшин магтах (олноороо магтах) - Тэд идэр бөхийг шагшин магтав. С.Дашдооров. Говийн өндөр;

3. Олноороо муулах, халаглах: шагшин муулах (олноороо муушаах), шагшин хэлэлцэх (олноороо халаглан ярилцах), дэлгэрэнгүй...
4. Шагшрах, гайхан ярилцах.

шаазгай шагших шаазгай шаг шаг гэж дуугарах
шагшин гайхах олноороо магтан гайхах
шагшин магтах олноороо магтах
шагшин муулах олноороо муушаах
шагшин хэлэлцэх олноороо халаглан ярилцах
шагших шуугих болсон үйл явдлыг олноороо халаглан хэлэлцэх