ШАВХРУУЛАХ I

Хээл татрах.

Ижил үг:

ШАВХРУУЛАХ II