ШАВХТУУЛАХ

Шавхтай болгох, шавхайтуулах.

ШАВХУУЛАХ

1. Шавхах үйлийг бусдаар хийлгэх; 2. Шавхагдах, дуусгах: цай шавхуулах (цайг дуусгах).