шаатай тэмээ
сугандаа бэрсүүтэй тэмээ, эдэлгээнд тохирохгүй