сэмэрхий шаа
дэвсгэрийн ширхгийг сийрэгхэн нэхсэнийг нь