нягт шаа
дэвсгэр болоод нүд гаргахгүй нэхсэнийг нь