ЧИРҮҮЛТЭЙ

Чиргүүлтэй: чирүүлтэй машин (чиргүүлтэй машин).