аргал чийгтэх
хур бороонд норж аргал чийгтэй болох