ЧИЙГЧ :
/ амьтан /

чийгч хорхой (чийгтэй газар амьдрах, олон хөлтэй хорхой шавж; чийгийн хорхой).