ЧИЙГШИЛТ

Чийгших үйлийн үр дүнг заасан нэр: чийгшилт ихтэй (чийгших явц ихтэй).