чийг хуримтлуулах
хур тунадас бага унадаг, усалгаа хийх боломжгүй газарт хөрсөнд чийг нөөцлөх