эмээлийн олом нь чангадах
эмээлийн олом нь хэтэрхий чанга татагдах