чанаргүй зээл
хугацаандаа эргэн төлөгдөөгүй, хойшлогдсон, хугацаа алдсан зээл