ЦЭХДЭХ

1. Хэтэрхий цэх шулуун болох;


2. [шилжсэн] Шулуун зан авиртайдаа гэнэдэх, алдах.