ЦАРИУ

Бардам, давруу, омгорхог: цариу зантай (бардам зантай).