ЦАРГАДАХ I

Харамч, нарийн зан гаргах.

Ижил үг:

ЦАРГАДАХ II