ХӨВХӨР III

Хөвхөн.

Ижил үг:

ХӨВХӨР I

ХӨВХӨР II

ХӨВХӨР IV