ХӨВХӨР II

Хөвсгөр, хөвхгөр: хөвхөр зөөлөн хөрстэй газар (хөвсгөр зөөлөн хөрстэй газар), хөвхөр дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (сэвсгэр, хөнгөн зөөлөн), хөвхөр ямаа [амьтан] (ямаан гөрөөс, янгир).

хөвхөр хөвсгөр сэвсгэр, хөнгөн зөөлөн
хөвхөр ямаа ямаан гөрөөс, янгир
Ижил үг:

ХӨВХӨР I

ХӨВХӨР III

ХӨВХӨР IV