ХОЙМСОН

1. Хоёр - Улаан хөвгүүн хоёр шүдтэй хоймсон настай болохдоо Монгол дэлгэрэнгүй..., хоймсон зураг (нэг утга санааг илэрхийлсэн хоёр хэсэг зураг);


2. Сур, дээс, утас зэргийг хоёр ширхгээр нь нийтгэж эрчилсэн нь: хоймсон чөдөр (сурыг хоёроор нь нийтгэж эрчилж хийсэн дэлгэрэнгүй...
хоймсон зураг нэг утга санааг илэрхийлсэн хоёр хэсэг зураг
хоймсон чөдөр сурыг хоёроор нь нийтгэж эрчилж хийсэн чөдөр
хоймсон дээс хоёроор нь эрчилсэн дээс