ХАРАНХУЙВТАР

Бага зэрэг харанхуй: харанхуйвтар агуй (бага зэрэг харанхуй агуй, гэрэл гэгээ багатай агуй), дэлгэрэнгүй... (бага зэрэг харанхуй үдэш).

харанхуйвтар агуй бага зэрэг харанхуй агуй, гэрэл гэгээ багатай агуй
харанхуйвтар үдэш бага зэрэг харанхуй үдэш