АВИРЛАГА
/ хуучирсан /

Асах, авиран гарах, мацах үйлийн нэр.