ХАМ II:

хам тэрэг (эсгий бүхээгтэй мухлаг тэрэг, нүүдэл суудал хийхэд хүүхэд настныг авч явна).

Ижил үг:

ХАМ I

ХАМ III: