ХАЛЧИЛЗАХ

Халчгар юмны байн байн хөдлөх, халчганах.