БАДРУУЛАГЧ

Мандуулагч, хөгжүүлэгч, цэцэглүүлэгч, дэлгэрүүлэгч: бадруулагч хүн (мандуулан хөгжүүлэгч хүн), дэлгэрэнгүй...

бадруулагч хүн мандуулагч хүн
бадруулагч хүч хөгжүүлэгч хүч