БАДРАНГУЙ I

Бадран дээшилж, дэлгэрэх сүрлэг байдал: бадрангуй зориг (чин халуун зориг), бадрангуй [хөгжим] дэлгэрэнгүй...

бадрангуй зориг чин халуун зориг
бадрангуй хөгжим марш
бадрангуй хөдөлмөр ирмүүн хөдөлмөр
сүр бадрангуй сүр жавхаа төгс
Ижил үг:

БАДРАНГУЙ II: