хадландаа гарах
өвс тэжээл бэлтгэж авах ажилдаа гарах