хадлангийн ангилал
ургах орчин нөхцөл, ургамлын бүрэлдэхүүнийг харгалзан ангилан талбайг бүлэглэх