улсын нууцыг хадгалах
улсын нууцыг бусдад дэлгэж хэлэхгүй сэтгэлдээ бат агуулах